Положення про президію районної ради

ПОЛОЖЕННЯ
про президію районної ради

1. Президія районної ради утворюється на сесії районної ради на строк її повноважень і є її дорадчим органом.
До складу президії входять за посадою:
– голова ради;
– заступник голови ради;
– голови постійних комісій ради;
– керівники депутатських груп та фракцій ради.
2. Президія районної ради є постійно діючим дорадчим органом, підзвітним раді, забезпечує колективний розгляд і вирішення питань поточної роботи ради у період між сесіями.
3. Засідання президії скликається головою ради в міру необхідності і є правомочним при наявності не менш як половини від її складу.
Засідання президії відкриває і веде голова ради або його заступник.
4. На засіданнях президії при необхідності можуть приймати участь з дорадчим голосом депутати районної ради, які не входять до її складу.
За запрошенням президії на засіданнях можуть бути присутніми представники державних органів, громадських організацій та інші посадові особи.
Засідання президії протоколюється. З протоколом можуть знайомитися депутати районної ради.
5. Президія простою більшістю загального складу може приймати рішення рекомендаційного характеру. Підписуються рішення головуючим на засіданні.
6. Членам президії не пізніше як за 3 дні до засідання повідомляються питання, що передбачається внести на розгляд президії, а також доводяться інші документи і матеріали.
7. Президія районної ради:
– розглядає пропозиції про скликання сесій районної ради, а також з питань її порядку денного;
– спільно з депутатами, постійними комісіями, депутатськими групами та фракціями організовує підготовку матеріалів та документів з питань, що вносяться на розгляд сесії ради, контролює хід виконання її рішень, внесених депутатами пропозицій і зауважень, рішень за запитами депутатів, зверненнями громадян;
– забезпечує аналіз стану справ з питань, що внесені законодавством до відання районної ради, вироблення необхідних пропозицій;
– координує діяльність постійних комісій, депутатських груп, сприяє організації виконання їх пропозицій і зауважень;
– сприяє депутатам у здійсненні ними своїх повноважень, вносить на сесію ради пропозиції з питань, пов’язаних з реалізацією прав і обов’язків депутатів;
– сприяє розвитку гласності, організовує вивчення громадської думки про роботу ради та її органів, використовує пропозиції і зауваження в практичній роботі;
– сприяє організації роботи по проведенню місцевих референдумів, виборів депутатів ради, обговоренню громадянами проектів законодавчих актів;
– розглядає і вирішує інші питання поточної роботи районної ради.
8. Висновки, пропозиції, рішення президії голова ради враховує у своїх розпорядженнях.