Положення про порядок передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад району

Положення про порядок передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад району та Порядок проведення конкурсу на право оренди майна, що належить до спільної власності територіальних громад району

Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішення районної ради

від 28.01.2014р. № 512

Положення

про порядок передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад району

(нова редакція)

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад району (далі-Положення) регулює організаційні, правові та майнові відносини, пов’язані з передачею в оренду цілісних майнових комплексів підприємств спільної власності територіальних громад району, їх структурних підрозділів (далі – цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів), нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) та іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до спільної власності територіальних громад району (далі-майно), а також підвищення ефективності використання цих об’єктів.

1.2. Це Положення розроблене на підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна» та інших нормативних документів.

1.3. Передача в оренду майна здійснюється у порядку, визначеному статтею 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”.

1.4. Ініціатива щодо передачі в оренду майна може виходити від фізичних та юридичних осіб, які можуть бути орендарями відповідно до п. 4 цього Порядку, а пропозиція щодо передачі майна в оренду може надходити від орендодавців, зазначених у п. 3 цього Положення.

2. Об’єкти оренди

2.1. Об’єктами оренди є:

– цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурні підрозділи;

– нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення);

– інше окреме індивідуально визначене майно.

2.2. Не може бути об’єктами оренди майно (будівлі споруди, приміщення), що належить до спільної власності територіальних громадрайону, здача в оренду яких заборонена законодавством України або відповідними рішеннями районної ради.

2.3. Нерухоме майно районної ради, що не використовується районною радою для здійснення своїх функцій, може бути передано в оренду без права викупу орендарем та передачі в суборенду.

3. Орендодавці

3.1. Орендодавцями є:

– районна рада – щодо майна, яке безпосередньо знаходиться у неї на балансі, цілісних майнових комплексів підприємств (їх структурних підрозділів) та нерухомого майна, що належить до спільної власності територіальних громад району;

– підприємства, установи та організації (балансоутримувачі майна спільної власності територіальних громад району) – щодо нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 кв. м. на одне підприємство, установу, організацію, та іншого окремого індивідуально визначеного майна з дозволу районної ради.

4. Орендарі

4.1. Орендарями майна можуть бути:

– господарські товариства, створені членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу;

– інші юридичні та фізичні особи – громадяни України;

– фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства.

4.2. Фізичні особи, які бажають укласти договір оренди майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору зобов’язані зареєструватись як суб’єкт підприємницької діяльності.

4.3. Фізичні та юридичні особи іноземних держав та особи без громадянства, які мають намір отримати майно в оренду, перед поданням заяви про це повинні зареєструвати свою діяльність відповідно до законодавства України.

5. Оцінка обєкта оренди

5.1. Оцінка об’єкта оренди здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” та Методики оцінки об’єктів оренди, затвердженої постановою Кабінету Міністрів Україні від 10.08.1995р. № 629.

Оцінка обов’язково проводиться перед укладенням договору оренди та перед продовженням (поновленням) договору оренди у разі, коли на момент продовження дії такого договору остання оцінка об’єкта оренди була проведена більш як три роки тому.

5.2. Передбачені Методикою послуги з проведення незалежної оцінки об’єкта оренди (активів, що входять до складу об’єктів оренди) та аудиторської перевірки об’єкта оренди оплачує орендар.

5.3. Результати незалежної оцінки є чинними протягом шести місяців від дати оцінки, якщо інший строк не передбачений у звіті щодо незалежної оцінки. У разі, коли орендарем є бюджетна (в тому числі із частковим самофінансуванням) або/та заснована районною радою комунальна організація, заклад, установа проводиться стандартизована оцінка об’єкта оренди відповідно до п. 21 Методики оцінки об’єктів оренди, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.1995р. № 629.

5.4. Оцінка майна проводиться на підставі договору між суб’єктом оціночної діяльності та замовником оцінки.

Договір на проведення оцінки майна укладається в письмовій формі та може бути двостороннім або багатостороннім. Під час укладання багатостороннього договору крім замовника оцінки стороною договору може виступати особа-платник, якщо оплату послуг здійснює інша особа, а не замовник.

5.5. Замовниками оцінки майна виступають балансоутримувачі цього майна. Якщо замовником оцінки майна виступає районна рада, суб’єкт оціночної діяльності визначається на конкурсних засадах у порядку, визначеному у Положенні про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженому рішенням районної ради.

5.6. Документами, які містять висновки про вартість майна та підтверджують виконані процедури з оцінки майна є звіт про оцінку майна (у разі проведення незалежної оцінки) та акт оцінки майна (у разі проведення стандартизованої оцінки).

Звіт про оцінку майна підписується оцінювачами, які безпосередньо проводили оцінку майна, і скріплюється печаткою та підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності.

Акт оцінки майна підлягає затвердженню керівником установи-, закладу-, підприємства-балансоутримувачів, які здійснювали стандартизовану оцінку майна.

Звіт про оцінку майна та акт про оцінку майна підлягають рецензуванню. Рецензування здійснюється на вимогу замовників (платників) оцінки майна, особи, яка використовує оцінку майна та її результати для прийняття рішень та за власною ініціативою суб’єкта оціночної діяльності.

5.7. За наявності позитивного загального висновку рецензента про відповідність звіту вимогам нормативно-правових актів з питань проведення оцінки висновок про вартість майна затверджується районною радою. Висновок подається районній раді на розгляд разом із документами щодо оренди об’єкта.

5.8. Вартість робіт з оцінки майна визначаються за домовленістю сторін, а у випадках відбору суб’єкта оціночної діяльності на конкурсних засадах — за результатами конкурсу.

6. Порядок передачі в оренду цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та майна, площа якого перевищує 200 м2

6.1. Передача в оренду цілісних майнових комплексів підприємств (їх структурних підрозділів) та майна, площа якого перевищує 200 м2, здійснюється за рішенням сесії районної ради.

6.2. Фізичні та юридичні особи, які мають намір укласти договір оренди цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу направляють на адресу районної ради заяву із зазначенням своєї назви (для фізичної особи – прізвище, ім’я, по батькові), юридичної адреси (місця реєстрації) та платіжних реквізитів заявника, проект договору оренди об’єкта, а також наступні документи:

для юридичної особи:

  • посвідчені відповідно до вимог Національного стандарту “Вимоги до оформлення документів” п.5.27 ДСТУ 4163-2003, або посвідчені нотаріусом копії установчих документів;
  • витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (розширений);
  • копію довідки органу статистики про включення до ЄДРПОУ;

для фізичної особи:

  • особисто завірену копію паспорта та ідентифікаційного коду або посвідчену нотаріусом довіреність;
  • витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (розширений).

6.3. Протягом 5 днів після прийняття рішення щодо надання дозволу на оренду районна рада розміщує у районній газеті “Придніпровська зірка”, інших друкованих засобах масової інформації та веб-сайті районної ради оголошення про намір передати майно в оренду або повідомляє заявника про відмову в укладенні договору оренди.

Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення районна рада приймає заяви про оренду.

Протягом 3 – х робочих днів після закінчення терміну приймання заяв голова районної ради своїм розпорядженням ухвалює рішення за результатами вивчення попиту на об’єкти оренди.

У разі, якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди протягом 5-ти робочих днів укладається із заявником. У разі надходження двох і більше заяв районна рада оголошує конкурс на право оренди.

Порядок проведення конкурсу затверджується рішенням районної ради.

6.4. Договір оренди від імені районної ради укладає голова районної ради.

6.5. Орендна плата за оренду цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів перераховується до районного бюджету та використовується згідно з чинним законодавством.

7. Передача в оренду нерухомого майна

7.1. Орендодавцями нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 м2, є балансоутримувачі майна з дозволу районної ради.

7.2. Фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір оренди майна звертаються з заявою про намір узяти в оренду майно до відповідного орендодавця, із зазначенням своєї назви (для фізичної особи – прізвище, ім’я, по батькові), юридичної адреси (місця реєстрації) та платіжних реквізитів заявника, надають проект договору оренди об’єкта та наступні документи:

для юридичної особи:

  • посвідчені відповідно до вимог Національного стандарту “Вимоги до оформлення документів” п.5.27 ДСТУ 4163-2003, або посвідчені нотаріусом копії установчих документів;
  • витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (розширений);
  • копію довідки органу статистики про включення до ЄДРПОУ;

для фізичної особи:

  • особисто завірену копію паспорта та ідентифікаційного коду або посвідчену нотаріусом довіреність;
  • витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (розширений).

7.3. У разі надходження до орендодавця заяви про оренду нерухомого майна, орендодавець, за умови відсутності заборони на передачу майна в оренду, у п’ятиденний термін після дати реєстрації заяви надсилає копії матеріалів до районної ради для отримання згоди на оренду.

7.4. З ініціативою про передачу в оренду нерухомого майна може виступати підприємство-балансоутримувач. Для цього підприємство звертається до районної ради із заявою, у якій зазначається площа та адреса майна, яке передається в оренду, а також документи з оцінки майна (акт оцінки або експертний звіт про оцінку майна). У разі надання згоди районною радою передача в оренду відбувається у порядку, визначеному цим положенням.

7.5. Після надходження матеріалів районна рада:

– організовує розгляд поданих документів та матеріалів на засіданні профільної комісії, яка розглядає питання щодо оренди майна спільної власності територіальних громад району та вносить пропозиції щодо надання дозволу на оренду, або відмову на розгляд сесії районної ради;

– вносить на розгляд сесії районної ради подані матеріали щодо оренди майна разом із пропозиціями профільної комісії, яка їх розглядає та за результатами розгляду приймає відповідне рішення (надання дозволу щодо укладення договору оренди або відмову). При розгляді матеріалів щодо передачі в оренду нерухомого майна можуть враховуватися пропозиції районної державної адміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування щодо розміщення бюджетних установ і організацій.

– за результатами розгляду поданих матеріалів та документів щодо оренди майна, повідомляє підприємство, установу, організацію-орендодавця про прийняте рішення сесії районної ради (надання дозволу щодо укладення договору оренди або відмову).

7.6. Орендодавець протягом п’яти днів після отримання згоди на оренду розміщує у районній газеті “Придніпровська зірка”, інших друкованих засобах масової інформації та веб-сайті орендодавця (у разі його наявності) оголошення про намір передати майно в оренду або відмовляє в укладенні договору оренди і повідомляє про це заявника.

7.7. Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення орендодавець приймає заяви про оренду відповідного майна.

7.8. Протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання заяв орендодавець своїм наказом чи іншим розпорядчим актом ухвалює рішення за результатами вивчення попиту на об’єкт оренди. У разі якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди протягом 5-ти робочих днів укладається із заявником. У разі надходження двох і більше заяв орендодавець оголошує конкурс на право оренди.

7.9. Порядок проведення конкурсу визначається Положенням про порядок проведення конкурсу на право оренди майна, що належить до спільної власності територіальних громад району, яке затверджується районною радою.

7.10. У разі надходження заяви про оренду майна на короткий строк (не більше п’яти днів та без права продовження строку дії договору оренди) або заяви від бюджетної установи, музею, підприємства чи громадської організації у сфері культури і мистецтв (у тому числі національної творчої спілки або її члена під творчі майстерні), релігійної організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній, громадської організації ветеранів або інвалідів, реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, державних та комунальних спеціалізованих підприємств, установ та закладів соціального обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», Пенсійного фонду України та його органів, державних видавництв і підприємств книгорозповсюдження, вітчизняних видавництв та підприємств книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру), оголошення про намір передати майно в оренду не розміщується і договір оренди укладається з таким заявником без проведення конкурсу та без отримання дозволу районної ради.

7.11. 100% орендної плати за об’єкти, що не перевищують 200 м2. перераховується на спеціальний рахунок підприємства, організації, установи і використовується на утримання та відновлення підприємства.

7.12. У разі оренди частини нерухомого майна із орендарем укладається Договір про відшкодування витрат балансоутримувача за комунальні послуги, який повинен відповідати типовому Договору, затвердженого районною радою.

8. Передача в оренду окремого індивідуально визначеного майна

8.1. З метою набуття права на оренду окремого індивідуально визначеного майна,окрім нерухомого, фізична або юридична особа звертається з заявою, до якої додаються документи, перелік яких визначено п. 6.2 та п. 7.2 цього Положення.

В разі необхідності орендодавець може запросити від заявника додаткові документи щодо оренди майна.

8.2. Порядок надання в оренду майна, а також строки розгляду відповідних заяв та документів здійснюється у порядку, визначеному статтею 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та цим положенням.

8.3. 100% орендної плати за окреме індивідуально визначене майно перераховується на спеціальний рахунок підприємства, організації, установи і використовується на утримання та відновлення підприємства.

9. Укладення договорів оренди

9.1. Договори оренди майна укладаються у порядку, визначеному законодавством України, з урахуванням особливостей, передбачених цим Положенням.

9.2. Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен відповідати Типовому договору оренди нерухомого майна, затвердженого районною радою. Сторони не можуть відступати від змісту Типового договору, але мають право конкретизувати його умови.

9.3. Після підписання договору орендодавець-балансоутримувач надає районній раді для контролю копії договору оренди, розрахунку орендної плати та акту прийому-передачі.

9.4. Договір оренди нерухомого майна, укладений на термін не менш ніж на три роки, підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.

Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням, державною реєстрацією договору оренди покладаються на орендаря.

9.5. Відділ з організаційного забезпечення діяльності районної ради та її органів здійснює облік укладених договорів оренди.

10. Порядок розрахунків за оренду

10.1. Розрахунки плати за оренду майна об’єктів спільної власності територіальних громад району проводяться згідно з Методикою, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 року №786.

10.2. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями (в тому числі з частковим самофінансуванням) становить одну гривню.

11. Контроль за використанням майна, переданого в оренду

11.1. Районна рада веде облік майна, яке передане в оренду та контролює стан надходження коштів від надання майна в оренду.

11.2. Орендодавець зобов’язаний:

– щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним, подавати до районної ради звіт про стан надходження орендної плати від оренди майна;

– здійснювати контроль за цільовим використанням майна, переданого в оренду;

– за 3 місяці до закінчення строку договору письмово повідомити орендаря про закінчення строку договору у разі, якщо власник має намір використовувати зазначене майно для власних потреб.

– прийняти майно за актом приймання-передачі від орендаря протягом 3 робочих днів після припинення дії договору оренди та надати копії актів районній раді.

ПОРЯДОК

проведення конкурсу на право оренди майна, що належить до спільної власності територіальних громад Білозерського району

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення конкурсу на право оренди майна, що належить до спільної власності територіальних громад Білозерського району, зокрема цілісних майнових комплексів підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів, нерухомого майна (будівель, споруд, нежитлових приміщень) та іншого окремого індивідуально визначеного майна.

2. Конкурс на право оренди об’єкта (далі – конкурс) оголошується орендодавцем.

3. Конкурс проводить конкурсна комісія (далі – комісія), що утворюється орендодавцем після отримання дозволу районної ради на оренду майна, у разі надходження 2-х або більше заяв на оренду майна.

4. Оголошення про конкурс публікується у районній газеті «Придніпровська зірка», інших друкованих засобах масової інформації, а також оприлюднюється на веб-сайтах орендодавців (у разі наявності таких).

Оголошення публікується не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинно містити такі відомості:

– інформація про об’єкт (назва, місцезнаходження);

– умови конкурсу;

– дата, час і місце проведення конкурсу;

– кінцевий строк прийняття пропозицій від претендентів (не більш як три робочих дні до дати проведення конкурсу);

– перелік документів згідно п. 6.2 Положення про передачу в оренду майна спільної власності територіальних громад району, затвердженого рішенням районної ради, які подаються претендентами для участі в конкурсі.

Особи, які під час вивчення попиту виявили заінтересованість в оренді об’єкта, письмово повідомляються орендодавцем про проведення конкурсу і необхідність подання письмових пропозицій відповідно до оголошення про конкурс.

Орендодавець у триденний строк після опублікування оголошення про конкурс листом повідомляє орган уповноважений управляти майном про умови конкурсу.

5. Умовами конкурсу є:

– стартовий розмір орендної плати;

– ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням;

– дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта;

– компенсація переможцем конкурсу витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди, опублікуванням оголошення про конкурс у засобах масової інформації (у разі відсутності бюджетного фінансування таких витрат).

Умови конкурсу можуть також передбачати зобов’язання щодо:

– виконання певних видів ремонтних робіт;

– вжиття заходів для захисту навколишнього природного середовища з метою – – дотримання екологічних норм експлуатації об’єкта;

– створення безпечних умов праці;

– дотримання умов належного утримання об’єктів соціально-культурного призначення.

Орендодавець не має права змінювати умови проведення конкурсу після опублікування оголошення про конкурс.

6. Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.

Стартова орендна плата визначається згідно з Методикою розрахунку і порядком використання плати за оренду державного майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. N 786 (ЗП України, 1996 р., N 2, ст. 57).

7. Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали:

1) заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в оголошенні про конкурс. Якщо претендент вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу;

пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;

інформацію про засоби зв’язку з ним;

2) відомості про претендента:

для юридичної особи:

– документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

– посвідчені копії установчих документів (відповідно до вимог п. 5.27 ДСТУ 4163-2003 або нотаріально);

– витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (розширений);

– копію довідки органу статистики про включення до ЄДРПОУ;

для фізичної особи:

– копію документа, що посвідчує особу або нотаріально посвідчену довіреність (для представника орендаря);

– витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (розширений).

8. До складу комісії входять представники орендодавця, органу, уповноваженого управляти майном, а в разі розгляду питань захисту навколишнього природного середовища, дотримання умов належного утримання об’єктів соціально-культурного призначення – також органу місцевого самоврядування за місцем розташування об’єкта.

9. Комісія утворюється в кількості від п’яти до семи осіб. Склад комісії затверджується наказом орендодавця.

10. Основними завданнями комісії є:

визначення умов та дати проведення конкурсу;

розгляд поданих претендентами документів та підготовка і подання орендодавцю списку претендентів, допущених до участі в конкурсі;

проведення конкурсу;

складання протоколів та подання їх для затвердження орендодавцю.

11. Комісія у процесі своєї діяльності має право звертатися за консультаціями до фахівців органу, уповноваженого управляти майном, органу місцевого самоврядування за місцем розташування об’єкта оренди, органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та ін.

12. Комісія розпочинає роботу з моменту затвердження наказу (розпорядження) про її створення.

13. Керує діяльністю комісії та організовує її роботу голова комісії, який призначається з числа представників орендодавця. Голова комісії скликає засідання комісії, головує на її засіданнях і організовує підготовку матеріалів для розгляду комісією.

Рішення комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. Голова комісії має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів комісії.

Заступник голови комісії, який виконує обов’язки голови комісії у разі його відсутності, призначається з числа представників орендодавця.

14. У разі потреби в отриманні додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.

Члени комісії та працівники орендодавця, які забезпечують проведення конкурсу, несуть відповідальність за розголошення інформації:

про учасників конкурсу, їх кількість та конкурсні пропозиції (до визначення переможця);

яка міститься в документах, поданих учасниками конкурсу.

15. Засідання комісії є правоможним у разі участі в ньому не менш як трьох осіб – за чисельності комісії п’ять осіб, не менш як чотирьох осіб – за чисельності комісії шість осіб, не менш як п’яти осіб – за чисельності комісії сім осіб.

16. Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону.

17. Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються до підрозділу орендодавця, який відповідно до своїх функцій здійснює реєстрацію вхідної кореспонденції, у конвертах з написом “На конкурс” з відбитком печатки претендента. Зазначені конверти передаються голові комісії перед її черговим засіданням, під час якого конверти розпечатуються.

18. Подані претендентами документи розглядаються на засіданнях комісії до проведення конкурсу з метою формування списку його учасників. Зазначений список затверджується рішенням конкурсної комісії. Орендодавець протягом одного робочого дня після затвердження списку повідомляє учасникам конкурсу з використанням тих засобів зв’язку, які вони обрали, про їх допущення або недопущення (із зазначенням підстав) до подання конкурсних пропозицій щодо орендної плати.

У разі коли пропозиція тільки одного претендента відповідає умовам конкурсу, аукціон з визначення розміру орендної плати не проводиться і з таким претендентом укладається договір оренди.

Конкурс вважається таким, що не відбувся, про що орендодавцем видається відповідний наказ, у разі:

– неподання заяв про участь у конкурсі;

– відсутності пропозицій, які відповідають умовам конкурсу;

– знищення об’єкта оренди або істотної зміни його фізичного стану.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, орендодавцем може бути повторно оголошено конкурс щодо передачі в оренду того самого майна, якщо після вивчення попиту виявлено потенційних орендарів.

19. У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, переможець визначається комісією за критерієм найбільшої запропонованої орендної плати за перший/базовий місяць оренди із застосуванням принципу аукціону.

У разі надходження після оголошення конкурсу заяви про оренду від особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання майна в оренду без проведення конкурсу, договір оренди укладається з такою особою.

20. Протягом семи робочих днів після затвердження орендодавцем списку учасників, допущених до участі у конкурсі, комісія проводить відкрите засідання за участю учасників конкурсу (їх уповноважених осіб). На засіданні можуть бути присутні представники засобів масової інформації та інші заінтересовані особи. Секретар комісії реєструє в протоколі засідання комісії кожного учасника конкурсу із зазначенням дати, часу та прізвища учасника чи уповноваженої особи і видає картку з номером учасника. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.

21. Учасники конкурсу в порядку черговості, визначеної згідно з їх реєстраційними номерами, подають голові конкурсної комісії конверти з конкурсними пропозиціями щодо орендної плати. Розмір орендної плати, зазначений у конкурсній пропозиції, не може бути меншим за розмір стартової орендної плати, зазначеної в оголошенні про проведення конкурсу.

22. Голова комісії (у разі його відсутності – заступник голови комісії) в присутності членів комісії та заінтересованих осіб розпечатує конверти і оголошує зміст пропозицій у порядку послідовності реєстраційних номерів. Конкурсні пропозиції, у яких зазначений розмір орендної плати нижчий, ніж визначений в умовах конкурсу, до уваги не беруться, а особи, які їх подали, до подальшої участі в конкурсі не допускаються. Такі конкурсні пропозиції вносяться до протоколу з відміткою “не відповідає умовам конкурсу”.

23. Після оголошення всіх конкурсних пропозицій щодо орендної плати конкурс проводиться у формі торгів “з голосу” головою комісії (у разі його відсутності – заступником голови комісії). Початком конкурсу вважається момент оголошення головою комісії найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях. Голова комісії пропонує учасникам вносити пропозиції.

24. У процесі проведення торгів учасники конкурсу піднімають картку із своїм номером, називають свою пропозицію та заповнюють і підписують бланк пропозиції, в якому зазначаються реєстраційний номер учасника і запропонована сума. Забезпечення учасників зазначеними бланками покладається на секретаря комісії.

25. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком, який установлюється конкурсною комісією, але не може бути меншим ніж 1 відсоток найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях. Якщо після того, як голова комісії тричі оголосив останню пропозицію, від учасників конкурсу не надійдуть пропозиції щодо більш високого розміру орендної плати, голова комісії оголошує “Вирішено”, називає номер учасника, який запропонував найбільший розмір орендної плати, і оголошує його переможцем конкурсу. Інші учасники підписують бланк про відсутність пропозицій.

26. Учасник, який під час конкурсу порушив вимоги цього Порядку, за рішенням комісії видаляється з конкурсу, про що вноситься запис до протоколу.

27. Після закінчення засідання комісії, на якому було визначено переможця конкурсу, складається протокол, у якому зазначаються відомості про учасників; стартова орендна плата; пропозиції учасників (підписані бланки з пропозиціями додаються); результати конкурсу. Протокол не пізніше наступного робочого дня після проведення засідання підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і переможцем конкурсу.

28. Протокол про результати конкурсу протягом трьох робочих днів після підписання його всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і переможцем конкурсу затверджується наказом орендодавця. Орендодавець протягом трьох робочих днів після затвердження результатів конкурсу письмово повідомляє про результати конкурсу всім учасникам і публікує їх у виданнях, в яких було надруковано оголошення про конкурс.

29. Діяльність комісії припиняється у разі:

відсутності заяв про участь у конкурсі – з оголошеного кінцевого строку прийняття пропозицій учасників конкурсу;

відсутності заяв, які б відповідали умовам конкурсу, – з моменту підписання наказу або іншого розпорядчого акта про те, що конкурс не відбувся;

укладення договору оренди з особою, яка згідно із законодавством має право на отримання майна в оренду без проведення конкурсу, або з особою, пропозиції якої виявилися єдиними, що відповідають умовам конкурсу, – з моменту укладення договору;

проведення конкурсу – з дати укладення договору оренди, а якщо договір не укладено, – з моменту підписання наказу або іншого розпорядчого акта про припинення діяльності комісії.

30. Орендодавець протягом 5 робочих днів після затвердження результатів конкурсу вручає під розписку особисто переможцю конкурсу (уповноваженій ним особі) проект договору оренди. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору протягом п’яти робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. Умови договору оренди повинні враховувати істотні умови, визначені у статті 10 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, та включати орендну плату, запропоновану переможцем конкурсу, а також пропозиції переможця конкурсу, подані ним для участі в конкурсі.

31. У разі коли переможцем конкурсу є суб’єкт малого підприємництва, який провадитиме виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах, запропонована ним орендна плата визначається з урахуванням коефіцієнта, передбаченого додатком 2 до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. N 786 (ЗП України, 1996 р., N 2, ст. 57).

32. У разі відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди або порушення ним строку, зазначеного у пункті 30 цього Порядку, комісія за умови надходження від інших учасників конкурсу у визначений в оголошенні про конкурс строк пропозицій, що відповідають умовам конкурсу, скасовує раніше прийняте рішення про визначення переможця конкурсу, виключає особу, яка порушила вимоги цього Порядку, з числа учасників конкурсу та визначає час і місце проведення додаткового засідання комісії. Додаткове засідання проводиться в порядку, встановленому пунктом 34 цього Порядку.

33. На підставі рішень, прийнятих комісією відповідно до пункту 32 цього Порядку, орендодавець скасовує свій наказ про визначення переможця.

34. Додаткове засідання комісії проводиться на підставі матеріалів відкритого засідання, передбаченого пунктом 20 цього Порядку. На засіданні можуть бути присутніми учасники конкурсу, представники засобів масової інформації та інші заінтересовані особи. Новим переможцем конкурсу визначається той учасник конкурсу, розмір останньої пропозиції якого був найбільшим з пропозицій інших учасників конкурсу, допущених до подання конкурсної пропозиції щодо орендної плати, про що складається протокол, який підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і новим переможцем конкурсу. Протокол про визначення переможця конкурсу затверджується наказом (розпорядженням) орендодавця.

35. Проведення конкурсу до затвердження його результатів може бути скасовано орендодавцем за пропозицією конкурсної комісії у разі, коли:

уповноважений орган управління об’єктом оренди відмовив у передачі майна в оренду і повідомив про це рішення орендодавцю до прийняття комісією рішення щодо умов та строків проведення конкурсу;

об’єкт оренди було знищено або істотно змінено його фізичний стан;

укладено договір відповідно до абзацу другого пункту 19 цього Порядку.